Instal·lacions fotovoltaiques: els petits detalls també compten!

En els últims tres anys, la potència instal·lada en solar fotovoltaica al país ha augmentat considerablement, doncs els condicionants que la rodejaven eren molt favorables: preu electricitat molt elevat, les subvencions del ‘Next Generation’ i un preu del diner molt baix.

Això no només ha afavorit que el nombre d’instal·lacions solars fotovoltaiques es multipliquessin, majoritàriament en el sector residencial, sinó també en la nova creació d’algunes empreses que han vist l’oportunitat en un negoci basat en saber muntar plaques solars, que no és el mateix que conèixer com muntar plaques solars.

Aquelles empreses que portem anys en el sector coneixem el que se’n diu vulgarment com ‘picar pedra’, coneixem l’avantguarda del sector i coneixem també aquells processos que engloba la solar fotovoltaica en si mateixa: dimensionat, justificacions elèctrica i estructural, instal·lació, legalització i manteniment.

És per aquest motiu, que en la situació actual del mercat sabem com destacar-nos per sobre la competència, observant amb atenció i curiositat com la resta de companys d’aquest llarg camí, que és la transició energètica, prenem un rumb similar: no entrar en guerra de preus. I és que sempre s’ha dit, els petits detalls també compten!

Els petits detalls que també compten són aquells que un cop finalitzada l’execució de la instal·lació solar a simple vista no s’observen o bé són difícils d’identificar, però que hi són o millor dit, que hi ha de ser.

Aquells detalls que des de la primera visita tècnica-comercial s’han pensat, s’han traslladat a l’àrea d’enginyeria i finalment s’han portat a terme. En posem alguns exemples?

Més que una simple fixació

Instal·lacions fotovoltaiques: els petits detalls també compten!

El muntatge d’una estructura coplanar en coberta inclinada alguns pensaran que simplement es tracta de la fixació de carrils metàl·lics sobre una superfície inclinada, i ben fixada perquè el vent no la faci volar… doncs res més lluny que això!

Hem de saber que normalment el carril és d’alumini, i a menys de 5km de la costa ha de tenir una capa d’anodització superior per evitar la corrosió (si, l’alumini també s’oxida).

Aquests carrils queden fixats a la part resistent de la coberta mitjançant cargols de doble rosca, alguns en diem ‘spirrows’, amb tac químic i segellat superior per evitar la possible entrada d’aigua.

Instal·lacions fotovoltaiques: els petits detalls també compten!

No obstant, els que ens dediquem podem assegurar que pel forat de la teula és pràcticament impossible que entri aigua i, si n’entrés, seria per una teula mal posada, un segellat del carener mal fet o bé perquè abans de muntar el camp solar ja hi havia goteres.

Els taps finals de carril, quants camps solars s’observen sense aquest detall; no només és mera estètica sinó que també funcional: evita la creació de nius d’insectes, minimitza el xiulet del pas del vent d’un dia ventós, i mostra professionalitat de l’equip de treball.

La xarxa d’equipotencialitat

L’inoblidable continuïtat de la presa terra del camp solar, ja que l’REBT obliga que tot element metàl·lic estigui connectat a una xarxa d’equipotencialitat.

Instal·lacions fotovoltaiques: els petits detalls també compten!

Connectar només l’estructura a la presa terra no és una solució si aquesta estructura no està pensada en aquest sentit, doncs la capa d’anodització de l’alumini no ofereix una continuïtat del metall i, en conseqüència, dotar de presa terra les plaques del camp solar.

En aquest sentit, hi ha estructures que han pensat en la manera més fàcil i senzilla per donar acompliment en aquest apartat de la norma, incloent una xapeta metàl·lica sota la pinça que subjecta la placa solar. Aquesta xapeta conté unes rebaves que a l’apretar la pinça fa que es travessi la capa d’anodització dels marcs d’alumini dels panells solars, assolint el contacte amb el metall de l’alumini i dotant de presa terra al camp solar.

Protecció del cablejat per l’exterior

Un detall, i potser dels més importants, és l’elecció de la conducció i protecció del cablejat per l’exterior. No tots els tubs son homologats, doncs els que circulen per sobre de les cobertes dels edificis han de ser resistents als raigs UV en el seu grau f1 segons la norma ULC746C, per tant, aptes per l’exterior; i en relació al cablejat de contínua només n’hi ha un d’homologat per a tal efecte, sent la seva denominació H1Z2Z2-K.

Una instal·lació solar fotovoltaica en un edifici ha d’estar pensada i executada perquè la seva vida útil sigui de 25 anys com a mínim. És evident que el tipus de placa solar, el model d’inversor i les proteccions elèctriques escollides hi tenen molt a veure però de res serveix si aquest material de qualitat escollit no està correctament instal·lat.

Fent un paral·lelisme, i com Arquitecte Tècnic que soc, una promoció d’habitatges a la venda amb una pancarta enorme on s’informa “acabats de 1a qualitat” no tindran mai aquesta consideració si la mà d’obra que l’ha executat no és qualificada, l’Arquitecte projectista i director d’obra no l’ha escollit adequadament, i l’Arquitecte Tècnic director d’execució no n’ha fet un bon control de qualitat del procés constructiu.

Taula de continguts

Subscriu-te al nostre butlletí i connecta amb el canvi!

T’enviarem informació sobre les últimes tecnologies en plaques solars, notícies sobre energia renovable i altres consells pràctics per fer que el teu domicili o empresa sigui més sostenible energèticament.