Projectes

Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a Barcelona.